Please enter a search term:

Szerzői jog

Bevezetés

Ezek az általános szerzői jogi feltételek (a továbbiakban: "Feltételek") szabályozzák a Digitális Ügynökség (a továbbiakban: "Ügynökség") és az Ügynökség vállalati oldalain elérhetővé tett tartalmak felhasználói, beleértve az ügyfeleket, partnereket és a weboldal látogatóit (a továbbiakban: "Felhasználók") közötti kapcsolatot. A Feltételek célja, hogy tisztázza az érintett felek jogait és kötelezettségeit a szerzői jogokkal és a kapcsolódó szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban.

Hatály

A Feltételek az Ügynökség vállalati oldalain kínált valamennyi tartalomra vonatkoznak, beleértve a szövegeket, képeket, grafikákat, logókat, videókat, hanganyagokat, szoftvereket, adatbázisokat, dizájnelemeket és egyéb szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokat (a továbbiakban: "tartalom"). A felhasználók kötelesek betartani a feltételeket és tájékozódni a Tartalomról.

Szerzői jog

Szerzői jogi védelem

Az Ügynökség céges oldalain található tartalmak a hatályos szerzői jogi törvények és a vonatkozó nemzetközi megállapodások által védettek. Az Ügynökség vagy licencadói rendelkeznek a szerzői joggal és a tartalomhoz kapcsolódó valamennyi joggal, kivéve, ha kifejezetten másképp nem rendelkezik. A tartalom felhasználása az Ügynökség vagy licencadóinak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos, kivéve, ha azt a jelen Feltételek vagy az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik.

A védelem terjedelme

A szerzői jog védi a tartalomhoz fűződő jogok tulajdonosait a védett művek jogosulatlan felhasználásával, másolásával, terjesztésével, nyilvánosságra hozatalával, átdolgozásával, átalakításával vagy más módon történő hasznosításával szemben. Ez magában foglalja a tartalomban szereplő ötletek, koncepciók, tervek és egyéb szellemi alkotások védelmét is.

Engedélyezett felhasználás

A felhasználók kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra használhatják az Ügynökség vállalati oldalain található tartalmakat, kivéve, ha kifejezetten másképp nem engedélyezett. A felhasználó nem reprodukálhatja, nem terjesztheti, nem mutathatja be nyilvánosan, nem szerkesztheti, nem alakíthatja át és nem hasznosíthatja más módon a tartalmat, sem részben, sem egészben, kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok megengedik, vagy az Ügynökség vagy annak licencadói előzetes írásbeli hozzájárulásával.

Engedélyek és felhasználási jogok

Az engedélyek megadása

Az Ügynökség korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos és nem átruházható engedélyeket adhat a felhasználóknak a tartalom használatára a jelen Feltételek vagy külön megállapodás alapján. Az engedély terjedelmét és feltételeit eseti alapon kell meghatározni, és az Ügynökség saját belátása szerint határozhatja meg. A felhasználók kötelesek az engedélyeket és a felhasználási jogokat a vonatkozó feltételeknek megfelelően betartani.

Az ügyfelek használati jogai

Az Ügynökség az ügyfelei számára nyújtott szerződéses szolgáltatásai keretében az Ügynökség a létrehozott tartalomra vonatkozóan felhasználási jogokat biztosíthat az ügyfeleknek. Ezek a felhasználási jogok lehetnek egyszerű vagy kizárólagos jogok, és vonatkozhatnak meghatározott felhasználási cselekményekre, felhasználási típusokra vagy területekre. A felhasználási jogok pontos feltételeit az adott szerződés vagy az Ügynökség általános szerződési feltételei tartalmazzák.

A partnerek felhasználási jogai

Az ügynökség partneri együttműködések vagy partnerségek keretében a tartalmakra vonatkozóan felhasználási jogokat biztosíthat partnerei számára. A felhasználási jogok feltételeit a vonatkozó megállapodásokban vagy szerződésekben kell meghatározni, és azokat az Ügynökség saját belátása szerint határozhatja meg.

A felhasználók felelőssége

A jogszerű használat

A felhasználók felelősek az Ügynökség vállalati oldalain található tartalmak jogszerű használatáért, valamint a jelen felhasználási feltételek és az alkalmazandó törvények és rendeletek betartásáért. Vállalják, hogy tiszteletben tartják az Ügynökség és licencadói szerzői és egyéb tulajdonjogait, és nem tesznek olyan lépéseket, amelyek e jogok megsértéséhez vezethetnek.

Felelősség a jogsértésekért

A felhasználók felelősek minden olyan kárért, amely az Ügynökségnek vagy licencadóinak a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott kötelezettségek megszegése vagy a tartalom jogosulatlan felhasználása miatt keletkezik. Kötelesek kártalanítani az Ügynökséget és licencadóit minden olyan harmadik fél által támasztott követeléssel szemben, amely a felhasználók jogainak megsértéséből ered.

A szellemi tulajdon védelme

A védjegyek és egyéb megjelölések védelme

Az Ügynökség céges oldalain használt védjegyek, logók, cégnevek és egyéb megkülönböztető jelek a védjegyjog, a társasági jog és egyéb szellemi tulajdonjogok által védettek. A felhasználók kötelesek tiszteletben tartani ezeket a jogokat, és nem tehetnek olyan lépéseket, amelyek e jogok megsértéséhez vezethetnek.

Az üzleti titkok és a know-how védelme

Az Ügynökség és licencadói üzleti titkokkal és know-how-val rendelkeznek a Tartalommal, a Tartalom létrehozásához használt módszerekkel és technológiákkal, valamint az Ügynökség üzleti stratégiáival kapcsolatban. A felhasználók kötelesek ezeket az üzleti titkokat és know-how-t védeni, és nem szabad olyan lépéseket tenni, amelyek azok felfedéséhez vagy jogosulatlan felhasználásához vezethetnek.

A feltételek változásai

Az Ügynökség fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A felhasználók kötelesek rendszeresen ellenőrizni az aktuális Feltételeket, és a tartalom használatát ennek megfelelően módosítani. A módosított Feltételek hatálybalépését követően a Tartalom további használata a módosítások elfogadásának minősül.

Jogorvoslatok és szankciók

Megszüntető intézkedés

Az Ügynökség vagy licencadói követelhetik, hogy a jelen Feltételeket megsértő vagy a Tartalmat jogosulatlanul használó felhasználók hagyjanak fel a jogsértő cselekményekkel. Ez a követelés a további kártérítési vagy egyéb jogorvoslati igényektől függetlenül áll fenn.

Kártérítési igények

A felhasználók felelősek minden olyan kárért, amely az Ügynökségnél vagy licencadóinál a jelen Feltételekben meghatározott kötelezettségek megszegése vagy a Tartalom jogosulatlan felhasználása miatt keletkezik. Az Ügynökség vagy licencadói a felhasználókkal szemben olyan kártérítést követelhetnek, amely fedezi a ténylegesen felmerült kárt vagy az elmaradt hasznot.

Szerződéses szankciók

Az Ügynökség a felhasználókkal kötött szerződések vagy megállapodások keretében szerződéses szankciókat írhat elő a jelen feltételek megsértése vagy a tartalom jogosulatlan felhasználása esetén. A szerződéses kötbér összegét eseti alapon kell meghatározni, és az a jogsértés mértékétől és a keletkezett kártól függhet.

Záró rendelkezések

Elválaszthatósági záradék

Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne vagy válna érvénytelenné, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyett olyan érvényes és végrehajtható rendelkezés tekintendő elfogadottnak, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés értelméhez és céljához.

Alkalmazandó jog

Ezekre az Általános Szerződési Feltételekre az Ügynökség székhelye szerinti ország joga irányadó, és annak megfelelően kell értelmezni, kizárva annak kollíziós szabályait és az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezményt.

Joghatóság helye

A jelen Feltételekből vagy a Tartalom használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvita az Ügynökség székhelye szerinti bíróság kizárólagos joghatósága alá tartozik, hacsak a kötelező jog másként nem rendelkezik.

A feltételek nyelve

A jelen feltételek német nyelven íródtak. Más nyelvekre történő fordítás esetén, eltérések vagy értelmezési kérdések esetén a német nyelvű változat az irányadó.