Please enter a search term:

Általános Szerződési Feltételek - AGB

Hatály és fogalommeghatározások

 • A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") a mprofi AG (a továbbiakban "Ügynökség") és ügyfelei (a továbbiakban "Ügyfél") között megkötött vagy nyújtott valamennyi szerződésre, szolgáltatásra és szállításra vonatkoznak, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtak meg.
 • Az Ügyfél az Ügynökség megbízásával vagy az Ügynökség szolgáltatásainak igénybevételével elismeri a jelen ÁSZF érvényességét. Az Ügyfél ettől eltérő vagy ellentétes feltételeit nem ismerjük el, kivéve, ha az Ügynökség kifejezetten és írásban hozzájárult azok érvényességéhez.
 • A "digitális ügynökség" kifejezésre az alábbiakban az "ügynökség" kifejezés is használatos. Az "ügyfél" kifejezés alatt mind a természetes, mind a jogi személyek, valamint a kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységük gyakorlása során eljáró társulások értendők.

Szerződéskötés

 • Az Ügynökség ajánlatai változhatnak és nem kötelező érvényűek. A szerződés csak a megrendelésnek az Ügynökség általi írásbeli visszaigazolásával vagy a megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtásával jön létre.
 • Az Ügynökség jogosult alvállalkozókat igénybe venni szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez. Az Ügynökség az alvállalkozók magatartásáért ugyanúgy felel, mint saját magatartásáért.

A szolgáltatások leírása és terjedelme

 • Az Ügynökség szolgáltatásokat nyújt a digitális kommunikáció területén, úgymint weboldalak létrehozása és karbantartása, online marketing, közösségi média menedzsment, keresőmotor-optimalizálás, grafikai és webdesign, valamint szoftverek és alkalmazások fejlesztése.
 • Az ügynökség által nyújtandó szolgáltatások pontos körét a vonatkozó szerződésben vagy a megrendelés visszaigazolásában kell meghatározni. A szolgáltatások körének módosítása vagy kiegészítése írásbeli formát és mindkét fél beleegyezését igényli.
 • Az ügynökség jogosult a megállapodott szolgáltatásokat részekben nyújtani, amennyiben ez a megrendelő számára ésszerű, és a megrendelés általános sikerét nem veszélyezteti.

Az ügyfél kötelezettségei

 • Az Ügyfél köteles az Ügynökség rendelkezésére bocsátani a megrendelés teljesítéséhez szükséges valamennyi információt, anyagot és dokumentumot időben és megfelelő formában.
 • Az Ügyfél felelős az általa szolgáltatott információk, anyagok és dokumentumok pontosságáért és teljességéért. Az Ügynökség nem köteles ezeket a pontosság vagy teljesség szempontjából ellenőrizni.
 • Az Ügyfél biztosítja, hogy az általa rendelkezésre bocsátott anyagokhoz szükséges valamennyi joggal és licenccel rendelkezik, és hogy ezen anyagok Ügynökség általi, a szerződés teljesítése keretében történő felhasználása nem sérti harmadik személyek jogait.
 • Az Ügyfél köteles az Iroda által nyújtott szolgáltatásokat az átvételt követően haladéktalanul ellenőrizni, és az esetleges hibákat haladéktalanul írásban jelezni. Ha az Ügyfél nem jelzi időben a hibákat, a szolgáltatásokat jóváhagyottnak kell tekinteni.

Díjazás és fizetési feltételek

 • Az Ügynökség által nyújtott szolgáltatások díjazását a vonatkozó szerződésben vagy a megrendelés visszaigazolásában kell meghatározni. Eltérő megállapodás hiányában a díjazás az Ügynökségnek a szerződéskötés időpontjában érvényes árjegyzéke alapján történik.
 • Az Ügynökség jogosult ésszerű előlegeket vagy előlegeket kérni. Hosszabb távú projektek vagy ismétlődő szolgáltatások nyújtása esetén az Ügynökség megállapodhat havi vagy negyedéves számlázásban.
 • Valamennyi megállapított ár nem tartalmazza a mindenkor hatályos törvényes hozzáadottérték-adót.
 • Az Ügynökség számlái a számla keltétől számított 14 napon belül levonás nélkül esedékesek, kivéve, ha ettől eltérő fizetési határidőben állapodtak meg. Az ügyfél fizetési késedelme esetén az Ügynökség jogosult a törvényes mértékű késedelmi kamatot, valamint emlékeztető költségeket követelni.

Jótállás és felelősség

 • Az Ügynökség felel a megállapodás szerinti szolgáltatások hibamentes és szerződésszerű teljesítéséért. Hibák esetén az Ügynökség köteles utólagos teljesítésre, amely az Ügynökség választása szerint a hiba kijavításával vagy hibamentes szolgáltatás nyújtásával történhet.
 • Ha az utólagos teljesítés sikertelen, az ügyfél jogosult az árat megfelelően csökkenteni vagy a szerződéstől elállni. Az ügyfélnek a hibák miatti kártérítési igénye kizárt, kivéve, ha az Ügynökség szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt felelős.
 • Az Ügynökség nem felel az adatátvitel hibáiból, késedelmeiből vagy megszakításaiból, a műszaki berendezések meghibásodásából, helytelen tartalomból, adatvesztésből vagy -törlésből, illetve vírusokból eredő károkért, kivéve, ha ezeket a károkat az Ügynökség szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta.
 • Az Ügynökség egyéb károkért való felelőssége a szándékosságra és a súlyos gondatlanságra korlátozódik. A közvetett károkért, a hiba által okozott következményes károkért vagy az elmaradt haszonért való felelősség kizárásra kerül, amennyiben ezzel nem ellentétesek a kötelező törvényi felelősségi rendelkezések.
 • A felelősségkorlátozás az Ügynökség megbízottjai és alvállalkozói javára is érvényes.
 • A jótállási idő a szolgáltatás átvételétől számított tizenkét hónap, kivéve, ha jogszabály hosszabb időtartamot ír elő.

Szerzői jogok és felhasználási jogok

 • Az Ügynökség a szerződés teljesítése keretében előállított szolgáltatások tekintetében a szerződés teljesítése során az Ügyfélnek biztosítja a megállapodás szerinti célhoz szükséges felhasználási jogokat. Eltérő megállapodás hiányában az Ügyfél egyszerű, nem átruházható használati jogot kap az előállított szolgáltatásokra.
 • A felhasználási jogok csak a megállapodás szerinti ellenérték teljes kifizetése után szállnak át a megrendelőre.
 • Az Ügynökség fenntartja a jogot, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokat referenciatárgyként használja, és saját reklámjainak keretében hivatkozzon rájuk, amennyiben ez az ügyfél számára ésszerű.

Titoktartás és adatvédelem

 • A szerződő felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése során a másik fél üzleti titokról és bizalmas információkról szerzett valamennyi ismeretét bizalmasan kezelik, azokat nem adják át harmadik személyeknek, és nem használják fel saját céljaikra, kivéve, ha ez a szerződés céljának teljesítéséhez szükséges.
 • Az Iroda vállalja, hogy betartja az adatvédelmi törvény rendelkezéseit, és az Ügyfél személyes adatait csak a szerződés céljának keretein belül kezeli. Az Ügynökség megtesz minden szükséges technikai és szervezési intézkedést az Ügyfél személyes adatainak védelme érdekében.

Záró rendelkezések

 • A jelen ÁSZF módosításait és kiegészítéseit, valamint a kiegészítő megállapodásokat írásban kell megtenni. Ez vonatkozik az írásbeliség követelményétől való eltekintésre is.
 • Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne vagy válna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyett olyan érvényes és végrehajtható rendelkezést kell elfogadottnak tekinteni, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés értelméhez és céljához.
 • A jelen ÁSZF-re az Ügynökség székhelye szerinti ország joga irányadó, kizárva a kollíziós szabályokat és az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményét.
 • A jelen ÁSZF-ből vagy az Ügynökség szolgáltatásainak igénybevételéből eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitákra az Ügynökség székhelye szerinti bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel, amennyiben kötelező törvényi rendelkezések nem alkalmazandók.
 • A szerződés nyelve a német. A jelen ÁSZF más nyelvekre történő fordítása esetén, eltérések vagy értelmezési kérdések esetén a német nyelvű változat az irányadó.
 • Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot (OS) biztosít, amely a https://ec.europa.eu/consumers/odr/ internetes címen érhető el. Az Ügynökség azonban nem köteles és nem is hajlandó részt venni a fogyasztói döntőbizottság előtti vitarendezési eljárásban.
 • Az ügyfél nem jogosult a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit az Ügynökség hozzájárulása nélkül harmadik személyekre átruházni.
 • Az Ügynökség jogosult a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyekre átruházni, amennyiben ez az Ügyfél számára ésszerű, és a megrendelés általános sikere nem kerül veszélybe.
 • Az Ügynökség fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa. A felhasználók kötelesek rendszeresen tájékozódni az aktuális ÁSZF-ről, és az Ügynökség szolgáltatásainak igénybevételét ennek megfelelően módosítani. Az Ügynökség szolgáltatásainak a módosított ÁSZF hatályba lépését követően történő további használata a módosítások elfogadásának minősül.